Bestemmingsplan Spoorzone

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Een nieuw bestemmingsplan voor de Spoorzone te Gouda

De Spoorzone biedt een unieke kans voor Gouda met schaarse ontwikkelgrond op een centrale locatie in de stad. Het gebied ligt op een prominente plek en is uitstekend bereikbaar met OV, fiets en auto. In het actieprogramma van de coalitie is een ambitie opgenomen ten aanzien van de Spoorzone. De ambitie is om het gebied vanaf het Huis van de Stad tot aan het Hamstergat een ruimere bestemming te geven. Deze ambitie geeft aanleiding om voor de gehele Spoorzone een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Het bestemmingsplan wordt zo breed mogelijk opgesteld, om geen kansen onbenut te laten.

Nota van Uitgangspunten

Gestart is met het vastleggen van de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Samen met de gemeente is besproken welke ontwikkelruimte gewenst is en wat de planopzet gaat worden. Ook is beoordeeld welke onderzoeken er vervolgens nodig zijn om de ambitie planologisch mogelijk te maken.

Borging van maatregelen

Vanwege de ligging tegen het spoor en de Burgemeester Jamessingel is in het plangebied sprake van een hoge geluidbelasting van weerzijden. Ook dient bij ontwikkeling rekening te worden gehouden met externe veiligheidsrisico’s. DNS Planvorming borgt in het bestemmingsplan de uitvoering van maatregelen zoals een dove gevel of het centraal kunnen uitzetten van mechanische ventilatie.