Ronald Dekker

Ronald Dekker

Planoloog / Projectleider RO / Mede-eigenaar

Als planoloog en projectleider richt Ronald zich op het begeleiden en onderbouwen van ruimtelijke initiatieven en het soepel laten verlopen van planologische procedures. Ronald is verantwoordelijk voor zeer veel ontwikkelingsgerichte ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. De nadruk ligt bij hem op de provincie Noord-Holland waar hij in vrijwel elke gemeente een bijdrage heeft geleverd aan het planologisch mogelijk maken van projecten. Tevens heeft hij in deze provincie veel ervaring in het begeleiden van Ruimte voor Ruimte-projecten.

Ronald kenmerkt zich door een gedreven, verantwoordelijke en pragmatische manier van werken. Hij heeft een ruim blikveld en zet zijn kennis in om te komen tot haalbare en juridisch houdbare plannen.

Referenties

De Nieuwe Tuinderij (gemeente Beemster)

Voor de deelplannen binnen de woningbouwontwikkeling De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster (circa 475 woningen) heeft Ronald de bestemmingsplannen opgesteld. De bouw in De Nieuwe Tuinderij – west is bijna afgerond. Eind 2018 heeft de Raad van State het beroep op het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij – oost ongegrond verklaard. Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee het bestemmingsplan is opgesteld, waarbij het behoud van de kernkwaliteiten van Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam voldoende zijn geborgd.

Reinderseiland (gemeente Heerhugowaard)

In Heerhugowaard Noord ontwikkelt Bot Bouw het project Reinderseiland. De aanwezige kassenbedrijf in het plangebied is verouderd, de gebouwen zullen worden gesloopt. Het initiatief voor het woningbouwplan komt van de inwoners zelf. Het plan bestaat uit maximaal 55 grondgebonden woningen en draagt bij aan de vitaliteit van het dorp. De ontwikkeling betreft een vervolg op het woningbouwplan Noordereiland dat is gelegen ten oosten van het plangebied. Uitgangspunt is een losse dorpse verkaveling. Dit is vertaald in het bestemmingsplan dat in februari 2019 onherroepelijk is geworden en in werking is getreden.

Ruimte voor Ruimte-projecten

De regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Holland is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Dit gebeurt door sloop van storende agrarische bebouwing in het landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager binnen de voorwaarden van Ruimte voor Ruimte, planologische medewerking voor nieuwbouw in de vorm van woningbouw. Ronald heeft diverse Ruimte voor Ruimte-projecten begeleid en zorg gedragen voor de in dit kader benodigde stukken.

Inpassingsplannen infrastructurele projecten

Ronald heeft de afgelopen jaren verschillende inpassingsplannen opgesteld voor infrastructurele projecten in de provincie Noord-Holland. Hij heeft hierbij opgetreden als projectleider. In deze rol was hij verantwoordelijk voor zowel het inpassingsplan als de diverse onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren die in het plan een plaats krijgen.