Renee Nijdam

Renee Nijdam

Projectleider RO / Mede-eigenaar

Renee is een integralist en heeft een brede kijk op het R.O. vakgebied. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen van, en adviseren bij bestemmingsplanprocessen voor gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied. Hij heeft zich gespecialiseerd in projecten met een uitdaging op diverse milieuaspecten, waaronder bijvoorbeeld geluidgerelateerde vraagstukken (gezoneerde industrieterreinen, knelpunten in binnensteden en ruimtelijke ontwikkelingen langs wegen). Renee zoekt naar creatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de wensen van de opdrachtgever. Daarbij biedt hij de klant vroegtijdig inzicht in de haalbaarheid van een ruimtelijk initiatief. Door tijdig de risico’s te benoemen, is hier in het planproces op te anticiperen en is de inhoudelijke onderbouwing er op af te stemmen.

Het is mede vanwege zijn intrinsieke interesse in vernieuwing dat Renee in het verleden een bestuursrol heeft ingevuld bij het Netwerk Jong Leefomgeving. Netwerk Jong Leefomgeving vormt een platform voor jonge professionals om kennis te delen en actief bij te dragen aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Het netwerk valt onder het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie voor meer informatie www.jongleefomgeving.nl

Ook heeft Renee zitting gehad in de gebruikersgroep voor het nieuwe Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De gebruikersgroep wordt tijdens het ontwikkelproces actief gevraagd feedback te geven op hoe het nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien en gaat werken. Het nieuwe Omgevingsloket gaat de functies van www.ruimtelijkeplannen.nl, het huidige omgevingsloket en de Activiteitenbesluit Internetmodule combineren tot één loket.

Referenties

Bestemmingsplan Universiteit Nyenrode, Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Business Universiteit hebben een Ruimtelijke Visie opgesteld om de komende twintig jaar de bebouwing en gebruiksmogelijkheden op landgoed Nyenrode te vernieuwen en uit te breiden. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Als projectleider is Renee het aanspreekpunt voor de gemeente voor de totstandkoming van het bestemmingsplan geweest. In het bestemmingsplan is flexibiliteit voor een effectieve uitvoering gecombineerd met de verankering van de kernwaarden van de ruimtelijke visie. Zo vormt het bestemmingsplan een robuust raamwerk dat in kan spelen op meerdere programmatische en faseringsscenario’s die de komende tien tot twintig jaar kunnen spelen.

Inpassingsplan Kantoren Provincie Utrecht

In het kader van het Provinciale Aanpak Kantorenleegstand heeft de provincie Utrecht een inpassingsplan opgesteld om een reductie tot stand te brengen van niet-gerealiseerde plancapaciteit in bestemmingsplannen. Renee heeft als projectleider en planoloog aan het inpassingsplan gewerkt. Het reduceren vraagt om specifieke juridische uitdagingen, waar samen met de provincie Utrecht antwoorden voor zijn gezocht. Met het eind 2018 vastgestelde inpassingsplan is de plancapaciteit weer in lijn gebracht met de marktbehoefte. Daardoor ontstaat meer aandacht voor de bestaande bebouwde omgeving en wordt duurzaam ruimtegebruik gestimuleerd.

Bestemmingsplananalyses Provincie Utrecht

Voorafgaand aan het inpassingsplan is Renee verantwoordelijk geweest voor de analyse van de plancapaciteit van kantoorbouwmogelijkheden in de bestemmingsplannen in de provincie Utrecht. Ondanks de leegstand kan volgens de bestemmingsplannen nog maximaal 4,3 miljoen m² nieuwe kantoorruimte gebouwd worden. Hiervoor is voor ruim 400 percelen verdeeld over acht gemeenten de maximale invulling per perceel berekend. Er is gebruik gemaakt van vuistregels om de bouwmogelijkheden zoals bouwvlak, bouwhoogte en bebouwingspercentage om te rekenen naar vierkante meters bvo. De analyse heeft een helder inzicht verkregen in de daadwerkelijke plancapaciteit in de diverse bestemmingsplannen in de provincie.