Mark Schmeink

Mark Schmeink

Jurist Omgevingsrecht / Projectleider / Mede-eigenaar

Als jurist en projectleider richt Mark zich op strategische advisering over -en het opstellen van- ruimtelijke producten als bestemmingsplannen, structuurvisies en omgevingsvergunningen.
Mark werkt vooral aan gebiedsontwikkelingen maar hij staat ook het bevoegd gezag bij met betrekking tot de inzet van instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening, Wabo en de Crisis- en Herstelwet.
Door zijn ervaring bij verschillende gemeenten heeft Mark een goed inzicht in de stappen die de overheid moet doorlopen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Hij weet waar de potentiële gevaren in dat proces schuilen en heeft een gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen. Mark heeft een goed onderhouden netwerk van juristen, planeconomen en specialisten op verschillende milieuaspecten waarmee hij zijn eigen kennis eenvoudig aan kan vullen.

Referenties

Omgevingsplan Oosterwold: Almere en Zeewolde

Oosterwold is één van de gebiedsontwikkelingen in het kader van Almere 2.0 en beslaat een gebied van ruim 4300 ha tussen Almere en Zeewolde. Bijzonder aan Oosterwold is dat de initiatiefnemers niet alleen hun eigen huis gaan bouwen, maar ook hun eigen wegen, riolering, energie en openbare ruimte zullen aanleggen. Een dergelijke vergaande vorm van organische ontwikkeling op deze schaal is uniek in Nederland.
Hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien en waar de verschillende functies in het gebied een plaats gaan krijgen, wordt overgelaten aan de initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Bij deze werkwijze wordt uitgegaan van een gevarieerde en gefaseerde invulling van het gebied, waarbij over een langere periode veel ruimte wordt geboden aan initiatiefnemers. Mark heeft als jurist gewerkt aan een juridisch-planologisch instrument dat voldoende basis biedt voor het verlenen van omgevingsvergunningen, maar dat zich tegelijkertijd beperkt tot het beschrijven van de hoofdlijnen van de gewenste gebiedsontwikkelingen zonder dat vooraf al te gedetailleerde onderzoeken naar bijvoorbeeld de gevolgen voor milieu, archeologie, water en natuur nodig zijn. Het omgevingsplan heeft een bij de procesaanpak passende looptijd (20 jaar) en biedt ruimte voor een gebiedsexploitatie op hoofdlijnen.
De Crisis- en herstelwet voorziet in een passend juridisch-planologisch instrument. Deze maakte het voor Oosterwold mogelijk om een omgevingsplan (Chw bestemmingsplan) op te stellen. Ten opzichte van een traditioneel bestemmingsplan sluit het omgevingsplan beter aan op ambities van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Het omgevingsplan Oosterwold is door het ministerie van IenM aangewezen als landelijk experiment in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het plan is in 2016 in werking getreden. Bij de Raad van State zijn de ingestelde beroepen ongegrond verklaard en inmiddels wordt het project succesvol uitgevoerd.

Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

De huisvesting van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar vraagt al langere tijd om vernieuwing om ook in de toekomst patiënten op een mensgerichte en kwalitatieve wijze te kunnen blijven behandelen. NWZ heeft besloten tot een gefaseerde herontwikkeling op de huidige Alkmaarse locatie waarbij op termijn een groot deel van de huidige gebouwen ofwel vervangen worden door nieuwbouw ofwel aan een grootschalige renovatie worden onderworpen.

Doordat de zorg zich steeds sneller ontwikkelt is het moeilijk te voorspellen hoe de ziekenhuiszorg er op termijn uit ziet. Door middel van gefaseerde nieuwbouw verwacht NWZ optimaal op de ontwikkelingen in te kunnen spelen. Omdat de ziekenhuisactiviteiten tijdens de herontwikkeling worden voortgezet op de locatie, zal de sloop, nieuwbouw en renovatie geleidelijk plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van NWZ op de locatie Alkmaarderhout, is dat het een meerjarige opgave betreft.
Het bestemmingsplan is op deze flexibele en gefaseerde uitvoering toegeschreven.

Bestemmingsplan Duin en Bosch: Castricum

Ontwikkelingsplan ten behoeve van de revitalisatie en herstructurering van een psychiatrische zorginstelling waarbij 230 nieuwe woningen worden toegevoegd als kostendrager voor de renovatie van de bestaande, deels monumentale, bebouwing. Het project is uitgevoerd in gecombineerd opdrachtgeverschap tussen de gemeente, de zorginstantie en een vastgoedontwikkelaar.

Bestemmingsplan Universiteit Nyenrode: Stichtse Vecht

Mark is planjurist bij de herinrichting en herontwikkeling van het Landgoed Nyenrode in Breukelen. Het landgoed is een rijksmonument en maakt daarnaast deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Business Universiteit hebben een Ruimtelijke Visie opgesteld om de komende twintig jaar de bebouwing en gebruiksmogelijkheden op landgoed Nyenrode te vernieuwen en uit te breiden. In het bestemmingsplan wordt flexibiliteit voor een effectieve uitvoering gecombineerd met de verankering van de kernwaarden van de ruimtelijke visie. Zo zal het bestemmingsplan een robuust raamwerk gaan vormen dat in kan spelen op meerdere programmatische en faseringsscenario’s die de komende tien tot twintig jaar kunnen spelen.

Bestemmingsplan Glasparel+: Waddinxsveen

In nauwe samenwerking met Renee Nijdam heeft Mark gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Glasparel+ in Waddinxveen. Het project heeft betrekking op de ontwikkeling van 90 hectare duurzame en innovatieve glastuinbouw, 40 hectare logistiek bedrijventerrein, 7 hectare agri-business en 130 woningen. Mark was verantwoordelijk voor de juridische plansystematiek en de aansturing van de 12 overige Grontmij disciplines die een rol hadden in deze multidisciplinaire opgave. Het plan is na een rechtsgang bij de Raad van State geheel in stand gebleven.