Over ons

 

Renee Nijdam

Renee is een integralist en heeft een brede kijk op het R.O. vakgebied. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen van, en adviseren bij bestemmingsplan processen voor gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied. Hij heeft zich gespecialiseerd in projecten met een uitdaging op diverse milieuaspecten, waaronder bijvoorbeeld geluid gerelateerde vraagstukken (gezoneerde industrieterreinen, knelpunten in binnensteden en ruimtelijke ontwikkelingen langs wegen). Renee zoekt naar creatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de wensen van de opdrachtgever. Daarbij biedt hij de klant vroegtijdig inzicht in de haalbaarheid van een ruimtelijk initiatief. Door tijdig de risico's te benoemen, is hier in het planproces op te anticiperen en is de inhoudelijke onderbouwing er op af te stemmen.

Het is mede vanwege zijn intrinsieke interesse in vernieuwing dat Renee de afgelopen 2 jaar een bestuursrol heeft ingevuld bij het Netwerk Jong Leefomgeving. Netwerk Jong Leefomgeving vormt een platform voor jonge professionals om kennis te delen en actief bij te dragen aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Het netwerk valt onder het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie voor meer informatie www.jongleefomgeving.nl

Ook heeft Renee zitting in de gebruikersgroep voor het nieuwe Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De gebruikersgroep wordt tijdens het ontwikkelproces actief gevraagd feedback te geven op hoe het nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien en gaat werken. Het nieuwe Omgevingsloket gaat de functies van www.ruimtelijkeplannen.nl, het huidige omgevingsloket en de Activiteitenbesluit Internetmodule combineren tot één loket.

Referenties

Inpassingsplan Kantoren Utrecht

In het kader van het Provinciale Aanpak Kantorenleegstand werkt de provincie Utrecht aan een inpassingsplan om een reductie tot stand te brengen van niet-gerealiseerde plancapaciteit in bestemmingsplannen. Renee werkt als projectleider en planoloog aan het inpassingsplan dat recent als voorontwerp ter inzage heeft gelegen. Het reduceren vraagt om specifieke juridische uitdagingen, waar samen met de provincie Utrecht antwoorden voor zijn gezocht. Met het inpassingsplan wordt de plancapaciteit weer in lijn gebracht met de marktbehoefte. Daardoor ontstaat meer aandacht voor de bestaande bebouwde omgeving en wordt duurzaam ruimtegebruik gestimuleerd.

 

Bestemmingsplananalyses Provincie Utrecht

Voorafgaand aan het inpassingsplan, is Renee mede verantwoordelijk geweest voor de analyse van de plancapaciteit van kantoorbouwmogelijkheden in de bestemmingsplannen in de provincie Utrecht. Ondanks de leegstand kan volgens de bestemmingsplannen nog maximaal 4,3 miljoen m² nieuwe kantoorruimte gebouwd worden. Hiervoor is voor ruim 400 percelen verdeeld over acht gemeenten de maximale invulling per perceel berekend. Er is gebruik gemaakt van vuistregels om de bouwmogelijkheden zoals bouwvlak, bouwhoogte en bebouwingspercentage om te rekenen naar vierkante meters bvo. De analyse heeft een helder inzicht verkregen in de daadwerkelijke plancapaciteit in de diverse bestemmingsplannen in de provincie

 

Bestemmingsplan Universiteit Nyenrode: Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Business Universiteit hebben een Ruimtelijke Visie opgesteld om de komende twintig jaar de bebouwing en gebruiksmogelijkheden op landgoed Nyenrode te vernieuwen en uit te breiden. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Als projectleider is Renee het aanspreekpunt voor de gemeente voor de totstandkoming van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt flexibiliteit voor een effectieve uitvoering gecombineerd met de verankering van de kernwaarden van de ruimtelijke visie. Zo zal het bestemmingsplan een robuust raamwerk gaan vormen dat in kan spelen op meerdere programmatische en faseringsscenario’s die de komende tien tot twintig jaar kunnen spelen.

 

Mark Schmeink

Als jurist en projectleider richt Mark zich op strategische advisering over -en het opstellen van- ruimtelijke producten als bestemmingsplannen, structuurvisies en omgevingsvergunningen. 
Mark werkt vooral aan gebiedsontwikkelingen maar hij staat ook het bevoegd gezag bij met betrekking tot de inzet van instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening, Wabo en de Crisis- en Herstelwet.
Door zijn ervaring bij verschillende gemeenten heeft Mark een goed inzicht in de stappen die de overheid moet doorlopen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Hij weet waar  de potentiële gevaren in dat proces schuilen en heeft een gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen. Mark heeft een goed onderhouden netwerk van juristen, planeconomen en specialisten op verschillende milieuaspecten waarmee hij zijn eigen kennis eenvoudig aan kan vullen.

Referenties


Omgevingsplan Oosterwold: Almere en Zeewolde

Oosterwold is één van de gebiedsontwikkelingen in het kader van Almere 2.0 en beslaat een gebied van ruim 4300 ha tussen Almere en Zeewolde. Bijzonder aan Oosterwold is dat de initiatiefnemers niet alleen hun eigen huis gaan bouwen, maar ook hun eigen wegen, riolering, energie en openbare ruimte zullen aanleggen. Een dergelijke vergaande vorm van organische ontwikkeling op deze schaal is uniek in Nederland.
Hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien en waar de verschillende functies in het gebied een plaats gaan krijgen, wordt overgelaten aan de initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Bij deze werkwijze wordt uitgegaan van een gevarieerde en gefaseerde invulling van het gebied, waarbij over een langere periode veel ruimte wordt geboden aan initiatiefnemers. Mark heeft als jurist gewerkt aan een juridisch-planologisch instrument dat voldoende basis biedt voor het verlenen van omgevingsvergunningen, maar dat zich tegelijkertijd beperkt tot het beschrijven van de hoofdlijnen van de gewenste gebiedsontwikkelingen zonder dat vooraf al te gedetailleerde onderzoeken naar bijvoorbeeld de gevolgen voor milieu, archeologie, water en natuur nodig zijn. Het omgevingsplan heeft een bij de procesaanpak passende looptijd (20 jaar) en biedt ruimte voor een gebiedsexploitatie op hoofdlijnen.
De Crisis- en herstelwet voorziet in een passend juridisch-planologisch instrument. Deze maakte het voor Oosterwold mogelijk om een omgevingsplan (Chw bestemmingsplan) op te stellen. Ten opzichte van een traditioneel bestemmingsplan sluit het omgevingsplan beter aan op ambities van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Het omgevingsplan Oosterwold is door het ministerie van IenM aangewezen als landelijk experiment in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het plan is in 2016 in werking getreden. Bij de Raad van State zijn de ingestelde beroepen ongegrond verklaard en inmiddels wordt het project succesvol uitgevoerd.

Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar
De huisvesting van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar vraagt al langere tijd om vernieuwing om ook in de toekomst patiënten op een mensgerichte en kwalitatieve wijze te kunnen blijven behandelen. NWZ heeft besloten tot een gefaseerde herontwikkeling op de huidige Alkmaarse locatie waarbij op termijn een groot deel van de huidige gebouwen ofwel vervangen worden door nieuwbouw ofwel aan een grootschalige renovatie worden onderworpen.

Doordat de zorg zich steeds sneller ontwikkelt is het moeilijk te voorspellen hoe de ziekenhuiszorg er op termijn uit ziet. Door middel van gefaseerde nieuwbouw verwacht NWZ optimaal op de ontwikkelingen in te kunnen spelen. Omdat de ziekenhuisactiviteiten tijdens de herontwikkeling worden voortgezet op de locatie, zal de sloop, nieuwbouw en renovatie geleidelijk plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van NWZ op de locatie Alkmaarderhout, is dat het een meerjarige opgave betreft.
Het bestemmingsplan is op deze flexibele en gefaseerde uitvoering toegeschreven.

Bestemmingsplan Duin en Bosch: Castricum
Ontwikkelingsplan ten behoeve van de revitalisatie en herstructurering van een psychiatrische zorginstelling waarbij 230 nieuwe woningen worden toegevoegd als kostendrager voor de renovatie van de bestaande, deels monumentale, bebouwing. Het project is uitgevoerd in gecombineerd opdrachtgeverschap tussen de gemeente, de zorginstantie en een vastgoedontwikkelaar.

Bestemmingsplan Universiteit Nyenrode: Stichtse Vecht
Mark is planjurist bij de herinrichting en herontwikkeling van het Landgoed Nyenrode in Breukelen. Het landgoed is een rijksmonument en maakt daarnaast deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Business Universiteit hebben een Ruimtelijke Visie opgesteld om de komende twintig jaar de bebouwing en gebruiksmogelijkheden op landgoed Nyenrode te vernieuwen en uit te breiden. In het bestemmingsplan wordt flexibiliteit voor een effectieve uitvoering gecombineerd met de verankering van de kernwaarden van de ruimtelijke visie. Zo zal het bestemmingsplan een robuust raamwerk gaan vormen dat in kan spelen op meerdere programmatische en faseringsscenario’s die de komende tien tot twintig jaar kunnen spelen.

Bestemmingsplan Glasparel+: Waddinxsveen
In nauwe samenwerking met Renee Nijdam heeft Mark gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Glasparel+ in Waddinxveen. Het project heeft betrekking op de ontwikkeling van 90 hectare duurzame en innovatieve glastuinbouw, 40 hectare logistiek bedrijventerrein, 7 hectare agri-business en 130 woningen. Mark was verantwoordelijk voor de juridische plansystematiek en de aansturing van de 12 overige Grontmij disciplines die een rol hadden in deze multidisciplinaire opgave. Het plan is na een rechtsgang bij de Raad van State geheel in stand gebleven.

 

Ronald Dekker

Als planoloog en projectleider richt Ronald zich op het begeleiden en onderbouwen van ruimtelijke initiatieven en het soepel laten verlopen van planologische procedures. Ronald is verantwoordelijk voor zeer veel ontwikkelingsgerichte ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. De nadruk ligt bij hem op de provincie Noord-Holland waar hij in vrijwel elke gemeente een bijdrage heeft geleverd aan het planologisch mogelijk maken van projecten. Tevens heeft hij in deze provincie veel ervaring in het begeleiden van Ruimte voor Ruimte-projecten.

Ronald kenmerkt zich door een gedreven, verantwoordelijke en pragmatische manier van werken. Hij heeft een ruim blikveld en zet zijn kennis in om te komen tot haalbare en juridisch houdbare plannen.

Referenties

De Nieuwe Tuinderij (gemeente Beemster)
Voor de deelplannen binnen de woningbouwontwikkeling De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster (circa 475 woningen) heeft Ronald de bestemmingsplannen opgesteld. De bouw in De Nieuwe Tuinderij – west is in volle gang. Voor De Nieuwe Tuinderij – oost is recent een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbij tevens de behoefte aan dit woningbouwplan in beeld is gebracht in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De werelderfgoedstatus van De Beemster vormt een belangrijk kader voor het woningbouwplan. De kernwaarden van dit werelderfgoed zijn geborgd in het bestemmingsplan.

 

Veilingterrein oost en west (gemeente Langedijk)
Het Veilingterrein in Noord-Scharwoude betreft een verouderd bedrijventerrein dat grotendeels getransformeerd wordt tot woongebied. In het gehele plangebied worden in totaal 265 nieuwe woningen mogelijk gemaakt in combinatie met enkele detailhandelsfuncties. Het bestemmingsplan Veilingterrein west is onherroepelijk, de bouw is hier in volle gang. Bestemmingsplan Veilingterrein oost is in mei 2016 vastgesteld. Op deze locatie is een gemengd gebied met woningen en bedrijven voorzien.

 

Landgoed Merici (gemeente Bergen)
Voor het project Landgoed Merici heeft Ronald een globaal eindplan opgesteld waarin de woningbouw wordt mogelijk gemaakt op het voormalig kloosterterrein. De karakteristieken van het kloosterlandgoed blijven zoveel mogelijk behouden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en wordt momenteel uitgevoerd.

 

Uitbreiding Van Blanckendaell Park (gemeente Schagen)
Voor de uitbreiding van het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn heeft Ronald het bestemmingsplan opgesteld. Tevens heeft hij de benodigde onderzoeken gecoördineerd evenals het beeldkwaliteitsplan. Belangrijk onderwerp bij dit project was de verhouding van het plan tot de regels in de Provinciale ruimtelijke verordening. In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft de provincie geconcludeerd dat het plan passend is binnen deze regels. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en wordt momenteel uitgevoerd.

 

Inpassingsplannen infrastructurele projecten (provincie Noord-Holland)
Ronald heeft de afgelopen jaren verschillende inpassingsplannen opgesteld voor infrastructurele projecten in de provincie Noord-Holland. Hij heeft hierbij opgetreden als projectleider. In deze rol was hij verantwoordelijk voor zowel het inpassingsplan als de diverse onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren die in het plan een plaats krijgen.

 

Renee Nijdam

Renee Nijdam

Renee is een integralist en heeft een brede kijk op het R.O. vakgebied. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen van, en adviseren bij bestemmingsplan processen voor gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied. Hij heeft zich gespecialiseerd in projecten met een uitdaging op diverse milieuaspecten, waaronder bijvoorbeeld geluid gerelateerde vraagstukken (gezoneerde industrieterreinen, knelpunten in binnensteden en ruimtelijke ontwikkelingen langs wegen). Renee zoekt naar creatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de wensen van de opdrachtgever. Daarbij biedt hij de klant vroegtijdig inzicht in de haalbaarheid van een ruimtelijk initiatief. Door tijdig de risico's te benoemen, is hier in het planproces op te anticiperen en is de inhoudelijke onderbouwing er op af te stemmen.

Het is mede vanwege zijn intrinsieke interesse in vernieuwing dat Renee de afgelopen 2 jaar een bestuursrol heeft ingevuld bij het Netwerk Jong Leefomgeving. Netwerk Jong Leefomgeving vormt een platform voor jonge professionals om kennis te delen en actief bij te dragen aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Het netwerk valt onder het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie voor meer informatie www.jongleefomgeving.nl

Ook heeft Renee zitting in de gebruikersgroep voor het nieuwe Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De gebruikersgroep wordt tijdens het ontwikkelproces actief gevraagd feedback te geven op hoe het nieuwe Omgevingsloket er uit komt te zien en gaat werken. Het nieuwe Omgevingsloket gaat de functies van www.ruimtelijkeplannen.nl, het huidige omgevingsloket en de Activiteitenbesluit Internetmodule combineren tot één loket.

Referenties

Inpassingsplan Kantoren Utrecht

In het kader van het Provinciale Aanpak Kantorenleegstand werkt de provincie Utrecht aan een inpassingsplan om een reductie tot stand te brengen van niet-gerealiseerde plancapaciteit in bestemmingsplannen. Renee werkt als projectleider en planoloog aan het inpassingsplan dat recent als voorontwerp ter inzage heeft gelegen. Het reduceren vraagt om specifieke juridische uitdagingen, waar samen met de provincie Utrecht antwoorden voor zijn gezocht. Met het inpassingsplan wordt de plancapaciteit weer in lijn gebracht met de marktbehoefte. Daardoor ontstaat meer aandacht voor de bestaande bebouwde omgeving en wordt duurzaam ruimtegebruik gestimuleerd.

 

Bestemmingsplananalyses Provincie Utrecht

Voorafgaand aan het inpassingsplan, is Renee mede verantwoordelijk geweest voor de analyse van de plancapaciteit van kantoorbouwmogelijkheden in de bestemmingsplannen in de provincie Utrecht. Ondanks de leegstand kan volgens de bestemmingsplannen nog maximaal 4,3 miljoen m² nieuwe kantoorruimte gebouwd worden. Hiervoor is voor ruim 400 percelen verdeeld over acht gemeenten de maximale invulling per perceel berekend. Er is gebruik gemaakt van vuistregels om de bouwmogelijkheden zoals bouwvlak, bouwhoogte en bebouwingspercentage om te rekenen naar vierkante meters bvo. De analyse heeft een helder inzicht verkregen in de daadwerkelijke plancapaciteit in de diverse bestemmingsplannen in de provincie

 

Bestemmingsplan Universiteit Nyenrode: Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Business Universiteit hebben een Ruimtelijke Visie opgesteld om de komende twintig jaar de bebouwing en gebruiksmogelijkheden op landgoed Nyenrode te vernieuwen en uit te breiden. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. Als projectleider is Renee het aanspreekpunt voor de gemeente voor de totstandkoming van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt flexibiliteit voor een effectieve uitvoering gecombineerd met de verankering van de kernwaarden van de ruimtelijke visie. Zo zal het bestemmingsplan een robuust raamwerk gaan vormen dat in kan spelen op meerdere programmatische en faseringsscenario’s die de komende tien tot twintig jaar kunnen spelen.

 

Mark Schmeink

Mark Schmeink

Als jurist en projectleider richt Mark zich op strategische advisering over -en het opstellen van- ruimtelijke producten als bestemmingsplannen, structuurvisies en omgevingsvergunningen. 
Mark werkt vooral aan gebiedsontwikkelingen maar hij staat ook het bevoegd gezag bij met betrekking tot de inzet van instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening, Wabo en de Crisis- en Herstelwet.
Door zijn ervaring bij verschillende gemeenten heeft Mark een goed inzicht in de stappen die de overheid moet doorlopen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Hij weet waar  de potentiële gevaren in dat proces schuilen en heeft een gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen. Mark heeft een goed onderhouden netwerk van juristen, planeconomen en specialisten op verschillende milieuaspecten waarmee hij zijn eigen kennis eenvoudig aan kan vullen.

Referenties


Omgevingsplan Oosterwold: Almere en Zeewolde

Oosterwold is één van de gebiedsontwikkelingen in het kader van Almere 2.0 en beslaat een gebied van ruim 4300 ha tussen Almere en Zeewolde. Bijzonder aan Oosterwold is dat de initiatiefnemers niet alleen hun eigen huis gaan bouwen, maar ook hun eigen wegen, riolering, energie en openbare ruimte zullen aanleggen. Een dergelijke vergaande vorm van organische ontwikkeling op deze schaal is uniek in Nederland.
Hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien en waar de verschillende functies in het gebied een plaats gaan krijgen, wordt overgelaten aan de initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Bij deze werkwijze wordt uitgegaan van een gevarieerde en gefaseerde invulling van het gebied, waarbij over een langere periode veel ruimte wordt geboden aan initiatiefnemers. Mark heeft als jurist gewerkt aan een juridisch-planologisch instrument dat voldoende basis biedt voor het verlenen van omgevingsvergunningen, maar dat zich tegelijkertijd beperkt tot het beschrijven van de hoofdlijnen van de gewenste gebiedsontwikkelingen zonder dat vooraf al te gedetailleerde onderzoeken naar bijvoorbeeld de gevolgen voor milieu, archeologie, water en natuur nodig zijn. Het omgevingsplan heeft een bij de procesaanpak passende looptijd (20 jaar) en biedt ruimte voor een gebiedsexploitatie op hoofdlijnen.
De Crisis- en herstelwet voorziet in een passend juridisch-planologisch instrument. Deze maakte het voor Oosterwold mogelijk om een omgevingsplan (Chw bestemmingsplan) op te stellen. Ten opzichte van een traditioneel bestemmingsplan sluit het omgevingsplan beter aan op ambities van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Het omgevingsplan Oosterwold is door het ministerie van IenM aangewezen als landelijk experiment in het kader van de nieuwe omgevingswet. Het plan is in 2016 in werking getreden. Bij de Raad van State zijn de ingestelde beroepen ongegrond verklaard en inmiddels wordt het project succesvol uitgevoerd.

Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar
De huisvesting van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar vraagt al langere tijd om vernieuwing om ook in de toekomst patiënten op een mensgerichte en kwalitatieve wijze te kunnen blijven behandelen. NWZ heeft besloten tot een gefaseerde herontwikkeling op de huidige Alkmaarse locatie waarbij op termijn een groot deel van de huidige gebouwen ofwel vervangen worden door nieuwbouw ofwel aan een grootschalige renovatie worden onderworpen.

Doordat de zorg zich steeds sneller ontwikkelt is het moeilijk te voorspellen hoe de ziekenhuiszorg er op termijn uit ziet. Door middel van gefaseerde nieuwbouw verwacht NWZ optimaal op de ontwikkelingen in te kunnen spelen. Omdat de ziekenhuisactiviteiten tijdens de herontwikkeling worden voortgezet op de locatie, zal de sloop, nieuwbouw en renovatie geleidelijk plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van NWZ op de locatie Alkmaarderhout, is dat het een meerjarige opgave betreft.
Het bestemmingsplan is op deze flexibele en gefaseerde uitvoering toegeschreven.

Bestemmingsplan Duin en Bosch: Castricum
Ontwikkelingsplan ten behoeve van de revitalisatie en herstructurering van een psychiatrische zorginstelling waarbij 230 nieuwe woningen worden toegevoegd als kostendrager voor de renovatie van de bestaande, deels monumentale, bebouwing. Het project is uitgevoerd in gecombineerd opdrachtgeverschap tussen de gemeente, de zorginstantie en een vastgoedontwikkelaar.

Bestemmingsplan Universiteit Nyenrode: Stichtse Vecht
Mark is planjurist bij de herinrichting en herontwikkeling van het Landgoed Nyenrode in Breukelen. Het landgoed is een rijksmonument en maakt daarnaast deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode Business Universiteit hebben een Ruimtelijke Visie opgesteld om de komende twintig jaar de bebouwing en gebruiksmogelijkheden op landgoed Nyenrode te vernieuwen en uit te breiden. In het bestemmingsplan wordt flexibiliteit voor een effectieve uitvoering gecombineerd met de verankering van de kernwaarden van de ruimtelijke visie. Zo zal het bestemmingsplan een robuust raamwerk gaan vormen dat in kan spelen op meerdere programmatische en faseringsscenario’s die de komende tien tot twintig jaar kunnen spelen.

Bestemmingsplan Glasparel+: Waddinxsveen
In nauwe samenwerking met Renee Nijdam heeft Mark gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Glasparel+ in Waddinxveen. Het project heeft betrekking op de ontwikkeling van 90 hectare duurzame en innovatieve glastuinbouw, 40 hectare logistiek bedrijventerrein, 7 hectare agri-business en 130 woningen. Mark was verantwoordelijk voor de juridische plansystematiek en de aansturing van de 12 overige Grontmij disciplines die een rol hadden in deze multidisciplinaire opgave. Het plan is na een rechtsgang bij de Raad van State geheel in stand gebleven.

 

Ronald Dekker

Ronald Dekker

Als planoloog en projectleider richt Ronald zich op het begeleiden en onderbouwen van ruimtelijke initiatieven en het soepel laten verlopen van planologische procedures. Ronald is verantwoordelijk voor zeer veel ontwikkelingsgerichte ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. De nadruk ligt bij hem op de provincie Noord-Holland waar hij in vrijwel elke gemeente een bijdrage heeft geleverd aan het planologisch mogelijk maken van projecten. Tevens heeft hij in deze provincie veel ervaring in het begeleiden van Ruimte voor Ruimte-projecten.

Ronald kenmerkt zich door een gedreven, verantwoordelijke en pragmatische manier van werken. Hij heeft een ruim blikveld en zet zijn kennis in om te komen tot haalbare en juridisch houdbare plannen.

Referenties

De Nieuwe Tuinderij (gemeente Beemster)
Voor de deelplannen binnen de woningbouwontwikkeling De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster (circa 475 woningen) heeft Ronald de bestemmingsplannen opgesteld. De bouw in De Nieuwe Tuinderij – west is in volle gang. Voor De Nieuwe Tuinderij – oost is recent een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbij tevens de behoefte aan dit woningbouwplan in beeld is gebracht in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De werelderfgoedstatus van De Beemster vormt een belangrijk kader voor het woningbouwplan. De kernwaarden van dit werelderfgoed zijn geborgd in het bestemmingsplan.

 

Veilingterrein oost en west (gemeente Langedijk)
Het Veilingterrein in Noord-Scharwoude betreft een verouderd bedrijventerrein dat grotendeels getransformeerd wordt tot woongebied. In het gehele plangebied worden in totaal 265 nieuwe woningen mogelijk gemaakt in combinatie met enkele detailhandelsfuncties. Het bestemmingsplan Veilingterrein west is onherroepelijk, de bouw is hier in volle gang. Bestemmingsplan Veilingterrein oost is in mei 2016 vastgesteld. Op deze locatie is een gemengd gebied met woningen en bedrijven voorzien.

 

Landgoed Merici (gemeente Bergen)
Voor het project Landgoed Merici heeft Ronald een globaal eindplan opgesteld waarin de woningbouw wordt mogelijk gemaakt op het voormalig kloosterterrein. De karakteristieken van het kloosterlandgoed blijven zoveel mogelijk behouden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en wordt momenteel uitgevoerd.

 

Uitbreiding Van Blanckendaell Park (gemeente Schagen)
Voor de uitbreiding van het Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn heeft Ronald het bestemmingsplan opgesteld. Tevens heeft hij de benodigde onderzoeken gecoördineerd evenals het beeldkwaliteitsplan. Belangrijk onderwerp bij dit project was de verhouding van het plan tot de regels in de Provinciale ruimtelijke verordening. In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft de provincie geconcludeerd dat het plan passend is binnen deze regels. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en wordt momenteel uitgevoerd.

 

Inpassingsplannen infrastructurele projecten (provincie Noord-Holland)
Ronald heeft de afgelopen jaren verschillende inpassingsplannen opgesteld voor infrastructurele projecten in de provincie Noord-Holland. Hij heeft hierbij opgetreden als projectleider. In deze rol was hij verantwoordelijk voor zowel het inpassingsplan als de diverse onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren die in het plan een plaats krijgen.