QuickScan

QuickScan naar kansen en belemmeringen

Projecten die zich bevinden in de initiatieffase waarbij het kader waarbinnen de ontwikkeling plaats zal vinden (functie, ontwikkelstrategie etc.) al deels is uitgewerkt, lenen zich voor de QuickScan methodiek. De QuickScan borgt dat aan de voorkant van het financieel en ruimtelijk spoor een compleet inzicht wordt gegeven in kansen en risico’s van de gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt is dat bij een project wordt gewerkt van grof naar fijn.

 

De QuickScan sluit af met een analyse waarin per thema de grootste risico’s worden samengevat, inclusief de daarbij behorende beheersmaatregelen. De resultaten van de QuickScan kunnen ook worden ingezet als input voor het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie en eventueel een volgend bestemmingsplan en m.e.r.

 

De QuickScan brengt kansen en bedreigingen in beeld op de volgende onderdelen:

 • Archeologie
 • Bodem en geotechniek
 • Water en riolering
 • Natuur
 • Geluid
 • Explosieven

 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Milieuzonering
 • Kabels en leidingen
 • Verkeer en parkeren
 • Landschap en cultuurhistorie